“ஒரு வாரம் 7 உணவை சாப்பிடுங்கள், வெறும் இரவு உணவு” என்று ட்விட்டர் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜாக் டோர்சி வெளிப்படுத்துகிறார் – என்டிடிவி செய்தி

Translating…

'Eat 7 Meals A Week, Just Dinner,' Twitter CEO Jack Dorsey Reveals

Twitter CEO Jack Dorsey said he aims to meditate for two hours daily.

San Francisco:

In an update to his eccentric food habits, Twitter CEO Jack Dorsey has now revealed that he eats seven meals in a week, just dinner.

In an YouTube interview with Wired on Wednesday, Dorsey who follows Vipassana meditation and intermittent fasting, added to his long list of weird lifestyle that includes ice bath, almost daily.

Dorsey has previously charted out his food chart for dinner that includes fish, chicken or steak, and “a lot of greens.”

“Then, I have mixed berries as a dessert, maybe some dark chocolate,” he said in March.

Dorsey said he aims to meditate for two hours daily.

He, however, clarified: “I definitely do not do a sauna and ice bath every day.”

Jack Dorsey created a storm over social media last year with revealing a punishing health regimen that helps him “stay sharper”.

“During the day, I feel so much more focused. You have this very focused point of mind… I can go to bed and actually knock out in 10 minutes, if not sooner than that,” Dorsey said.

Dorsey walks to office and take “lots of vitamin C” every day.

According to Dorsey, ice-cold bath in the morning “unlocks” his mind and he can take on any challenge while a 15-minute “sauna” in the evening, followed by another three-minute ice-bath, relaxes him.

News Reporter