'நான் ஒரு காலத்தில் வீடற்றவனாக இருந்தேன். இப்போது, ​​நான் வீடுகளை விற்கிறேன் '

Translating…

Scott Purcell is an estate agent in Washington DC, one of the most expensive cities in the United States.

He knows the value of a home more than most agents, after spending 17 years living on the streets.

News Reporter